ကျန်းမာရေးသည် လူ့အခွင့်အရေးပင်ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံရှိ စစ်တပ်၊ ရဲအစရှိသည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို…

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် သုံးသပ်ချက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ)

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် သုံးသပ်ချက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ)