, ,

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း

https://youtu.be/nYrtjveVt0Y (က) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရဆိုလျှင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း၏…
, ,

မတရားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ခြင်း (Arbitrary illegal arrest detention)

ဝေါဟာရနှင့်ပတ်သက်၍သတိပြုရန် ။ https://youtu.be/OtVIZJGBS90 နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်း ပြဌာန်းချက်များသည်…