, ,

ကလေးစစ်သားအသုံးပြုခြင်း ( Use of child soldier)

ကလေးစစ်သားဆိုသည်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း (Child Soldier)(က) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ ကလေးစစ်သားတဦးအဖြစ်…
, ,

သတ်ဖြတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း။

(က) နိုင်ငံတကာဥပဒေအရဆိုလျှင် သတ်ဖြတ်ခြင်း၏ အင်္ဂါရပ်များကား အဘယ်နည်း။ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို…
, ,

မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုနှင့် အခြား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်းများ

(က) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရဆိုလျှင် မုဒိမ်းပြုကျင့်မှု၏ အင်္ဂါရပ်များကား အဘယ်နည်း။ https://youtu.be/a1X7ORTUzLI မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုကို…
, ,

အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု (Forced Labour)

(က) နိုင်ငံတကာဥပဒေအရဆိုလျှင် အဓမ္မလုပ်အားစေခိုင်းမှု၏ အင်္ဂါရပ်များကား အဘယ်နည်း။ အဓ္မလုပ်အားစေခိုင်းမှုကို…
, ,

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း

https://youtu.be/nYrtjveVt0Y (က) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရဆိုလျှင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း၏…
, ,

မတရားဖမ်းဆီးမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ခြင်း (Arbitrary illegal arrest detention)

ဝေါဟာရနှင့်ပတ်သက်၍သတိပြုရန် ။ https://youtu.be/OtVIZJGBS90 နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်း ပြဌာန်းချက်များသည်…