ချို့တဲ့လှမ်းဝေး ပညာရေး

ခ ိ်ဳ႕တ ့လွမ်္းဝေ်း ပညာရေ်း အစီရင္ခံစာတငြ္ ကေ ်းလက္ဒေသနေ မန္တြိ င်္းရင်္းသာ်းျပည္သူမ ာ်းရငိ္…

၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

  အတွင်းရေးမှူး၏ အမှာစကား ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း…

AAPP-B နှင့် FPPS တို့မှ မှတ်တမ်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ

မှတ်တမ်းကောက်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ် ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ…

နားစွင့်ရမည့်အသံများ

မြေယာအခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေးအတွက် မူလမြေပိုင်ရှင်တို့၏ အစဉ်တစို…

နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၃

အတွင်းရေးမှူးရဲ့ စကား ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း အတွက်…

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ

ဤ ‘မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ” အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ…

“ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီစည်းပြင်ပရှိ အပစ်ပယ်ခံလူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားများ အစိရင်ခံစာ

မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီစည်းပြင်ပရှိ အပစ်ပယ်ခံလူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားများ”…

“ပိုက်လိုင်းအိပ်မက်ဆိုး” အစီရင်ခံစာ စာအုပ်

ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ ့နှင့် ရေနံပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကြောင့် တအာင်းပြည်သူများသည် နောက်ဆက်တွဲမြေယာသိမ်းဆည်းမှု၊…