,

ဥပက္ခာမပြုကောင်းသောဘဝများ အစီရင်ခံစာ

၁၉၇၀ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်အကြား လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် နစ်နာခံစားရ သူများမှ တရားမျှတမှုအတွက်…