,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် - ဒီဇင်ဘာလအထိ)

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်တပ်မှ ပြည်သူလူထုအပေါ် ဆက်လက်ကျူးလွန်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအား…
, ,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ မှ ဇွန်လအထိ)

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်…
,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင် - ဒီဇင်ဘာ)

လူ့အခွင့်အရေးကွန်ရက်(မြန်မာနိုင်ငံ)သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို…
,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ - ဇွန်)

၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ ဇွန်လအထိ (၆) လတာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေး…
,

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (ဧပြီ - စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်)

ယခုအစီရင်ခံစာကာလအတွင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွင် သိသိသာသာ အချိုးအကွေ့ များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။…
,

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ)

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) က ထုတ်ဝေသော ယခုအစီရင်ခံစာသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်…
,

မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (ဇန်န၀ါရီ - စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၁)

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ)က ပြုစုရေးသားထုတေ်၀သော ယခု အစီရင်ခံစာသည်…
,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (ဇန္နဝါရီ- ဇူလိုင် ၂၀၁၀)

လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ယက် (မြန်မာနိုင်ငံ) (အဲန်ဒီ ဘားမား) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှ…