မြန်မာနိုင်ငံအလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လအထိ

ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်ခံရ၍ နစ်နာခဲ့ရသူ…
,

မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ

ND-Burma မှ ပြုစုထားသည့် ၂၀၁၆ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာအရ လူ့အခွင့်အရေးကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုများ…
, ,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (ဇန္နဝါရီ မှ ဇွန်လ ၂၀၁၆)

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ND-Burma မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ…
,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် - ဒီဇင်ဘာလအထိ)

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်တပ်မှ ပြည်သူလူထုအပေါ် ဆက်လက်ကျူးလွန်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအား…
, ,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ မှ ဇွန်လအထိ)

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအား မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်…
,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင် - ဒီဇင်ဘာ)

လူ့အခွင့်အရေးကွန်ရက်(မြန်မာနိုင်ငံ)သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို…
,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ - ဇွန်)

၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ ဇွန်လအထိ (၆) လတာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေး…