လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း သင်တန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

” လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ်ကို လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက်…

အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးကော်မရှင်များ

အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာဘာလဲ။ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးကော်မရှင်ဆိုသည်မှာ…
,

မားတပ်စ် လူ့အခွင့်အရေးအချက်အလက် ထိမ်းသိမ်းမှုစနစ်

ဂရိဘာသာစကားအရ သက်သေခံခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် Martus ဆိုသည်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနှင့်…