, ,

အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု (Forced Labour)

(က) နိုင်ငံတကာဥပဒေအရဆိုလျှင် အဓမ္မလုပ်အားစေခိုင်းမှု၏ အင်္ဂါရပ်များကား အဘယ်နည်း။ အဓ္မလုပ်အားစေခိုင်းမှုကို…