အပြစ်မဲ့အရပ်သားများအပေါ် ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသော ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှ တာဝန်ခံမှုကို တောင်းဆိုနေသည်။ စစ်အာဏာရှင်များသည် ပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့် အလေ့အထကို ကာလကြာရှည် ကျင့်သုံး ခံစားနေသည်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက် တရားမျှတမှုရရှိရန် နိုင်ငံတကာ တာဝန်ခံမှု ယန္တရားများ လိုအပ်သည်။