မိသားစု အသိုက်အမြုံ အလုံးစုံ ဖျက်ဆီးခြင်း

မိသားစု အသိုက်အမြုံ အလုံးစုံ ဖျက်ဆီးခြင်း အာဏာလု စစ်အုပ်စုမှ ပြည်သူ့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို…