တရားမ၀င် စစ်အာဏာသိမ်းမှု ရက် ၁၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်စနစ် အုပ်ချုပ်မှုသည် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွင်လည်း အားနည်းသောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဖြစ်စေသောကြောင့် ပြည်သူလူထုသည်လည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင် ခုခံနေကြသည်။ ဖမ်းဆီးထားသော ပြည်သူများ နှင့် သတင်းမီဒီယာသမားကို လွှတ်ပေးပါ။ အပြည်အစုံကို အပတ်စဥ် နောက်ဆုံးအခြေအနေ