ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုဝလံုးႏွင့္ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ ယေန႔ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားေပးေထာက္ခံေနသူအားလံုးအတြက္ အလြန္အမင္း စိတ္ေသာကေရာက္စရာျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီကို အားေပးေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ အတူတကြရပ္တည္လာခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္မႈ၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူအားလံုးကို အားေပးေထာက္ခံေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအမႈ၏ သိသာထင္ရွားေသာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေစပါသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် လြတ္လပ္မႈကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရန္ခ်မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစသည့္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုဝလံုးႏွင့္ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို အျမန္ဆံုးျပန္လြတ္ေပးရန္ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား ၎တို႔အလုပ္ ၎တို႔လုပ္ေနၾက သည္ကို တရားစြဲဆိုျခင္းအား ရပ္တန္႔ပါရန္ ျမန္မာအစိုးရကို မိမိတို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။

U.S. Embassy