မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မွန်ဒေသများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော သက်ငယ်လိင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုများအတွက် တရားမ ျှတမှုပြန်လည်ရှာဖွေရာတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ