လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မွန်ပြည်လူ၌အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်းက မြေယာသိမ်းယူမ၍များဿသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသော မွန်ပြည်သူလူထုများဿ အခက်အခဲ။ အကျပ်အတည်းများအ္နေကာင်းကို လေ့ လာဆန်းစစ်္ဒပီး အစီရင်ခံစာများပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ကာ မြေယာပျှိပက©များနှင့်ပတ်သက်သည့် တိုက်တွန်းနိ၍း ဆော်မ၍အစီအစဉ်များကို အစဉ်တစိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်၊ ယခုအစီရင်ခံစာတွင်မူ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းသို၌ လတ်တလောဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြ/ုပ်နှံမ၍များနှင့် ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အခြေတည်သည့် ရင်းနှီးမြ/ုပ်နှံမ၍စီမံကိန်းများဿ ဒေသခံပြည်သူလူထုများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မ၍များ အ္နေကာင်းကို လေ့လာမှတ်တမ်းပြု တင်ပြထားသည်၊
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြ/ုပ်နှံမ၍များဿ အကျိုးသက်ရောက်မ၍များကို တိုက်½ိုက်ဖြစ်စေ။ သွယ်ဝိုက်íဖြစ်စေ နိစိံဓူဝထိတ္ကွေခံစားန္နေကရသော။ အထူးသဖြင့် ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်ကဲ့သို၌ လောင်စာမျိုးကို အသုံးပ္ဒြုပီး လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မည့် ရင်းနှီးမြ/ပ်နှံမ၍ကုမÜ္စီများ္နေကာင့် ဆိုးကျိုးခံစားနေရသော ပြည်သူလူထုများဿ လ၍ပ်ရှား½ုန်းကန်မ၍များကို ဖော်ပ္ဒြပီး ¤င်းတို၌နှင့်တစ်သားတည်းရ္နှေိကာင်း ပြသနိုင်ရန် þအစီရင်ခံစာက ရည်ရွယ်ပါသည်၊