ခ ိ်ဳ႕တ ့လွမ်္းဝေ်း ပညာရေ်း အစီရင္ခံစာတငြ္ ကေ ်းလက္ဒေသနေ မန္တြိ င်္းရင်္းသာ်းျပည္သူမ ာ်းရငိ္ င္နေရသော ပညာရေ်းိ္ င္ရာ အခက္အခ မ ာ်းကိ တင္ပျနိ င္ရန္အတကြ္ အမ ိ်ဳ်းသမီ်းာ်းႏွင့္ ကလေ်းအခငြ့္အရေ်းအစီအစဉ္အဖြ ႕သာ်းမ ာ်းက ယၡင္ စစ္ရေးပဋိပကၡမ းာ်းႏွင့္ ၾကံဳတြေ႔ခ ့ရသည့္
မန္ပျြည္နယ္ ရေ်းၿမိ်ဳ႕နယ္၊ ကရင္ပျည္နယ္ ၾကာ အင်္း္ပိ္ႀကီ်းၿမိ်ဳ႕နယာ်္းႏွင့္ တနသၤာရီတိ င်္း ရျေဖဴၿမိ်ဳ႕နယ္ရွိမန္လြူမ ိ်ဳ်းအမ ာ်းစ နေထိ င္သော ကေ ်းရြာပေါင်္း (၁၇) ရြာမွ ရြာသူရြာသာ်း (၁၄၆) ဦ်းကိ တြေ႕္ ံမေ်းျမန္းၿပီ်း မွတ္တမ်္းျပ်ဳစ ခ ့သည္။