လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဗီဒီအို ရိုက်ကူး၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သင်တန်း ကျင်းပ

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ခိုင်လုံသည့် သက်သေအထောက်အထားများ ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍၊…