မတရားအခွန်ကောက်ခြင်း

ဗိုက်မှောက်နေရသည့် ဘဝများ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အတင်းအကျပ်နှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားနေသည့် အခွန်ကောက်ယူမှုစနစ်၏ မမြင်သာသည့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ အစိုးရက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေး၊ လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေပေးဝေရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးစနစ် စသည်ကဲ့သို့သော