ဓါတ်ပုံသတင်း

ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကလေးအလုပ်မားတစ်ဦး ရန်ကုန်မြို့ ဆိပ်ခံဘောတံတားရှိ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးအလုပ်သမား တစ်ဦး ရန်ကုန်မြို့ ဆိပ်ခံဘောတံတားရှိ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးအလုပ်သမား တစ်ဦး

  ရန်ကုန်မြို့က မိန်းကလေးငယ် ကလေးအလုပ်သမားများ ရန်ကုန်မြို့ဆိပ်ခံဘောတံတားများရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျောက်စလစ်များဘယ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော အသက် ၁၃ အရွယ် မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေပုံ ရန်ကုန်မြို့ဆိပ်ခံဘောတံတားများရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျောက်စလစ်များဘယ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော အသက် ၁၃ အရွယ် မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေပုံ  

ရန်ကုန်မြို့ဆိပ်ခံဘောတံတားများရှိ အုတ်များကိုလှေဖြင့်သယ်ဆောင် ရာတွင် အုတ်တင်အုတ်ချ အလုပ်သမားများတွင် အသက် ၁၁ အရွယ် ကလေးအလုပ်များလေးများကိုတွေ့မြင်ရစဉ်