၃၂ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် မြန်မာနိုင်ငံ အဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေး ရန်ကုန်မြို့။

၃၂ကြိမ်မြောက် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် မြန်မာနိုင်ငံ အဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေး ရန်ကုန်မြို့။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *