ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ(KWAT) နှင့်ဥပဒေအထောက်အကူပြုက ွန်ရက်(LAN) တို့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ(KWAT) နှင့်ဥပဒေအထောက်အကူပြုက ွန်ရက်(LAN) တို့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

နေ့စွဲ။ ။၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ကချင်အမျိုးသမီးများအပေါ် အဓမ္မပြုကျင့်၊ သတ်ဖြတ်မှု အပေါ် စနစ်တကျ ဖုံးကွယ်ထားမှုအား၊ ဖော်ထုတ်လိုက်သည့် အစီရင်ခံစာသစ်။

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကောင်းခါးကျေးရ ွာတ ွင်၊ လ ွန်ခ ဲ့သည့်တနှစ်တိတိက၊ မြန်မာ့တပ်မတော်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ကချင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာမနှစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စနစ်တကျ ဖုံးက ွယ်ထားမှုအား၊ အစီရင်ခံစာတ ွင်ဖော်ထုတ်တင်ပြထားသည်။

ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) နှင့် ဥပဒေအထောက်အကူပြုက ွန်ရက်(LAN) တို့ကမျက်မြင်သက်သေများ၏ ထ ွက်ဆိုချက်များအပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ပြီး၊ အမှုတ ွင်အဓိက သံသယရှိသူအဖြစ် ကောင်းခါးကျေးရ ွာတ ွင် ယာယီတပ်စ ွ ဲခ ဲ့သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်ကြောင်းမှူးနှင့် သူ၏အထက်အရာရှိများက၊ အဆိုပါ အမှုကို ရ ဲတပ်ဖ ွ ဲ့မှ စုံစမ်းမှုအပေါ် မည်သို့ တားဆီး၊ နှောင့်ယှက်ပုံတို့ကို ဖော်ပြထားသည့် “တရားမှုရှာဖို့ နှောင့်နှေးခြင်းမှာ၊ တရားမှုကို ငြင်းပယ်ခြင်းပါ” အမည်ရသည့် အစီရင်ခံစာကို
ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကောင်းခါးကျေးရ ွာတ ွင်အခင်းဖြစ်ပ ွားပြီးသည့်နောက် မူဆယ်အခြေစိုက်ဗျူဟာမှူးနှင့် စစ်သား ၂၀ဝ အား အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းရန်ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်၏ တင်းကြပ်စွာ စောင့်ကြည့်မှုအောက်တ ွင် ရ ဲများသည် အခင်းဖြစ်ပ ွားချိန်က ကောင်းခါးရ ွာတ ွင် တပ်စ ွ ဲထားသည့် တပ်မှ တပ်သား ၄၀ ဦးအနက် ၂၈ ဦးကိုသာ၊ တဦးလ ျှင် မိနစ်အနည်းငယ်မ ျှ မေးမြန်းခ ွင့်ရခ ဲ့သည်။ အဓိက သက်သေခံချက်များဖြစ်သော သေ ွးစ ွန်းနေသည့် လက်ဗေ ွရာများကို၊ သေချာစ ွာ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း မရှိခ ဲ့ပေ။ ရ ွာသားအချို့မှာလည်း အမှုကို ကျူးလ ွန်သည်ဟု အတင်းအဓမ္မဝန်ခံစေရန်အတ ွက်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ကြရသည်။

အခင်းဖြစ်ပ ွားပြီး ၁၀ ရက်ခန့်သာ အကြာတ ွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် အပြစ်မရှိကြောင်း အစိုးရမှ ထုတ်ဖော်ကြေငြာခြင်းနှင့် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းချုပ် (Kachin Baptist Convention(KBC)) မှ အမှုအား လ ွတ်လပ်စ ွာ စစ်ဆေးဆောင်ရ ွက်ခ ွင့်ပြုရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ တောင်းခံမှုအား သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ တစုံတရာ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း မရှိခြင်းသည် အထက်အာဏာပိုင်အဆင့်ဆင့်က အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်ဖုံးက ွယ်ထားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစေသည်။

ကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) မှ အထေ ွထေ ွအတ ွင်းရေးမှူး မ ွန်းနေလီ က “ကောင်းခါးအမှုမှာ အစိုးရရ ဲ့ ဦးစားပေးဆောင်ရ ွက်ချက်က စစ်တပ်ကို အကာအက ွယ်ပေးဖို့ဆိုတာ ရှင်းရှင်း၊ လင်းလင်း မြင်နိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ “ကျမတို့အနေန ဲ့တော့အသစ်တက်လာမယ့်NLD အစိုးရအနေန ဲ့ အမှုကျူးလ ွန်တ ဲ့သူတေ ွကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရ ွက်ပေးဖို့န ဲ့ စစ်တပ်အနေန ဲ့ အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရခြင်းကနေ ကင်းလ ွတ်နေတာတွေ အဆုံးသတ်ဖို့တိုက်တ ွန်းချင်တယ်” ဟုဆက်ပြောသည်။ စစ်တပ်အနေဖြင့်အာဏာဆက်လက်ရှိနေမှု၊ ရ ဲလုပ်ပိုင်ခ ွင့်နှင့်တရားစီရင်ရေးအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးနေခြင်းတို့ သည်မြန်မာပြည်တ ွင်တရားမ ျှတမှုရရှိရန်အတ ွက်အဓိက အဟန့်အတားဖြစ်နေသည့်ဖ ွ ဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ဖြစ်နေသည့်အတ ွက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်နေသည်။ သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ အား တရားစ ွ ဲဆိုခြင်းမှ ကာက ွယ်ပေးသည့် ဥပဒေသစ်ပေါ်ထ ွက်လာရေးကြိုးပမ်းမှုမှာ တရားမ ျှတမှုမှ နောက်ပြန်ဆုတ်သ ွားစေခြင်းဖြစ်သည်။

“သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေန ဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်လို လ ွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခ ွင့်တေ ွ ပြဌာန်းနေပါစေ၊ တကယ်လို့ အမိန်ပေးခြင်းအရ တာဝန်ရှိမှု (command responsibility) ကို သက်သေပြနိုင်ရင်၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေန ဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတ ဲ့ ဂျီနီဗာက ွန်ဗင်းရှင်းနှင့်အညီ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုအရ သူ့ကို တရားစ ွ ဲနိုင်ပါတယ်” ဟု ဥပဒေအထောက်အကူပြုက ွန်ရက်(LAN) မှလူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးခေါင်လ ွမ်း ကပြောသည်။ အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံအား www.kachinwomen.com တ ွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ဆက်သ ွယ်ရန်:
မွန်းနေလီ +၆၆ (ဝ) ၈၅၅ ၂၃၃၇ ၉ ၁
ဦးခေါင်လွမ်း +၆၆ (ဝ) ၉၆၈ ၁၆၈၃ ၃၀
ဆိုင်းဇင် +၆၆ (ဝ) ၈၄၆ ၁၄၂၃ ၃၀

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.